Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SV Steeldesign V.O.F.

Bijgaand treft u de algemene voorwaarden van SV steeldesign V.O.F. aan. De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen, namelijk:

Deel 1:                    Metaalunievoorwaarden                                              Pagina [2 – 6]
Deel 2:                    Aanvullende voorwaarden SV steeldesign V.O.F. Pagina [7 – 10]

Samen vormen deze onderdelen de algemene voorwaarden van SV steeldesign V.O.F.

De Metaalunievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van SV steeldesign V.O.F. SV steeldesign V.O.F. heeft de Metaalunievoorwaarden één op één geïntegreerd in haar eigen algemene voorwaarden.

In alle gevallen is deel 1 en 2 van de algemene voorwaarden van toepassing. Deel 2 geldt als aanvulling en/of uitzondering op de bepalingen uit deel 1.

SV steeldesign V.O.F. behoudt zich het recht voor om nieuw gepubliceerde of een geüpdatete versie van de Metaalunievoorwaarden over te nemen in deze algemene voorwaarden.

Versie 1 – juni 2020.

DEEL 1

Metaalunievoorwaarden

1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

1.1                 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunie lid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunie lid aanbieder dan wel opdrachtnemer.
  • Het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als op de wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
  • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst.
  • Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door opdrachtgever.

1.2                 ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen zijn opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
  • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
  • De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transport- kosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

1.3                 ARTIKEL 3: GEHEIMHOUDING

 • Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de
  • De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden
  • Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van 1.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  • Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

1.4                 ARTIKEL 4: ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de
  • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdracht- nemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid
  • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

1.5                 ARTIKEL 5: LEVERTIJD / UITVOERINGSPERIODE

 • Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is
  • De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen

(termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is ontvangen.

 • Als er sprake is van:
 • andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 • meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
 • opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 • Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel.
  • Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

1.6                 ARTIKEL 6: LEVERING EN RISICO-OVERGANG

 • Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
  • Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

1.7                 ARTIKEL 7: PRIJSWIJZIGING

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

1.8                 ARTIKEL 8: OVERMACHT

 • Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdracht- nemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van
  • Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuur- geweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import.
  • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te als de overmacht situatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
  • Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
  • Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden.

1.9                 ARTIKEL 9: OMVANG VAN HET WERK

 • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
 • grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk.
 • het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen.
 • maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken.
 • afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
 • verticaal en horizontaal transport.

1.10           ARTIKEL 10: MEERWERK

 • Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

 1. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 2. geschatte hoeveelheden meer dan 5%
 3. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gel- den op het moment dat het meerwerk wordt Opdrachtgever is ge- houden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

1.11           ARTIKEL 11: UITVOERING VAN HET WERK

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
 • gas, water, elektriciteit en internet;
 • verwarming;
 • afsluitbare droge opslagruimte;
 • op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorziening
  • Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en dief- stal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen
  • Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

1.12           ARTIKEL 12: OPLEVERING VAN HET WERK

 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 • als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 • als het werk door opdrachtgever in gebruik is Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
 • als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg.
 • Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het

1.13           ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 • In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te
  • De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
  • Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeen- komst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%(exclusief btw) van de verschuldigde opdracht som over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  • Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
 • Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 • Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulp personen of niet leidinggevende ondergeschikten van.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde
  • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

1.14           ARTIKEL 14: GARANTIE EN OVERIGE AANSPRAKEN

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
  • Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkend
  • Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdracht- nemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
  • Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
  • Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of ver- vangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden
  • Voor rekening van opdrachtgever komen:
 • alle transport- of verzendkosten;
 • kosten voor demontage en montage;
 • reis- en verblijfkosten en
 • Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft
  • Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of

1. Geen garantie wordt gegeven op:

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is
 • Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan

1.15           ARTIKEL 15: KLACHTPLICHT

 • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft
  • Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

1.16           ARTIKEL 16: NIET AFGENOMEN ZAKEN

 • Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te
  • Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te
  • Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
  • Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van 1.250,– per dag met een maximum van 1.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

1.17           ARTIKEL 17: BETALING

 • Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
  • Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
  • Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer
  • Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe- passing
  • Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
 • een betalingstermijn is overschreden;
 • opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
 • het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aan- gevraagd;
 • beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 • opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
  • Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
  • Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 175,–.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste1 3.000,–15%
over het meerdere tot1 6.000,–10%
over het meerdere tot1 15.000,–8%
over het meerdere tot1 60.000,–5%
over het meerdere vanaf1 60.000,–3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 • Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van

1.18           ARTIKEL 18: ZEKERHEDEN

 • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.

Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

 • Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
 • niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft vol-
  • Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
  • Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking moeten verlenen.
  • Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet
  • Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een

1.19           ARTIKEL 19: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uit- vinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
  • Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan
  • Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet- exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sub licentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

1.20           ARTIKEL 20: OVERDRACHT VAN RECHTEN OF VERPLICHTINGEN

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens

voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

1.21           ARTIKEL 21: OPZEGGEN OF ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST

 • Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
  • Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben

1.22           ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Het Nederlands recht is van
 • Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is
 • De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

DEEL 2

AANVULLENDE VOORWAARDEN SV Steeldesign V.O.F. ARTIKEL 1.                                    WERKWIJZE

 1. SV steeldesign V.O.F. zal de definitieve maten pas opnemen, zodra de sparingen gereed zijn.

Dit is het geval wanneer de vloer, wanden en het plafond volledig zijn afgewerkt en de

maatbepalende lagen aangebracht zijn en parallel lopen. Met ‘maatbepalende lagen’ doelt SV steeldesign V.O.F. onder andere op stucwerk. Ten slotte kunnen de maten pas worden opgenomen indien de plinten nog niet zijn gemonteerd. Indien de sparingen niet gereed zijn, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever of consument.

 1. Indien de opdrachtgever of consument twijfelt of de sparingen gereed zijn in de zin van artikel 1.1, dient hij contact op te nemen met SV steeldesign V.O.F. daarbij dient hij foto’s ter beoordeling te overleggen.
  1. Indien een afspraak is gepland voor het opmeten van de maten in de zin van artikel 1.1, dan kan deze afspraak tot 48 uur vóór de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 48 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, kan SV steeldesign V.O.F. de kosten daarvoor in rekening brengen bij opdrachtgever c.q. consument. De kosten worden gespecificeerd op de factuur die opdrachtgever c.q. consument ontvangt.
  1. Pas na het opnemen van de maten zal SV steeldesign V.O.F. aanvangen met het engineeringswerk, althans het opstellen van de benodigde tekeningen. Indien opdrachtgever c.q. consument een wijziging wenst door te voeren, dient hij dat zo spoedig mogelijk aan SV steeldesign

V.O.F. door te geven. Vertragingen als gevolg van een wijziging komen voor rekening en risico van opdrachtgever c.q. consument.

 1. Opdrachtgever c.q. Consument dient de tekening(en) te beoordelen en accorderen. Pas na akkoordbevinding kan SV steeldesign V.O.F. starten met de vervolgfase, te weten het produceren van het product. Bij een eventuele wijziging worden de meerkosten in rekening gebracht. Deze worden op de te ontvangen factuur gespecificeerd.
  1. Na de start van de productie is het niet meer mogelijk nog een wijziging aan te brengen in het ontwerp.
  1. Na de productie neemt SV steeldesign V.O.F. contact op met opdrachtgever c.q. consument om de montage in te plannen. Het kosteloos wijzigen van de gemaakte afspraak is mogelijk tot 48 uur vóór de afspraak. Daarna zal SV steeldesign V.O.F. de kosten daarvoor in rekening brengen bij opdrachtgever c.q. consument. De kosten worden gespecificeerd op de factuur die opdrachtgever

c.q. consument ontvangt.

 1. Om het product te kunnen monteren dient opdrachtgever c.q. consument ervoor te zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. Voor taatsdeuren moet er steen, hout of staal aanwezig zijn in het plafond om het rozet te kunnen monteren;
  1. Voor scharnierdeuren moet er voldoende verankeringsmogelijkheid zijn, waarmee wordt bedoeld dat er voldoende mogelijkheden tot (stevige) bevestiging dient te zijn;
  1. Voor schuifdeuren moet er voldoende verankeringsmogelijkheid zijn;
  1. De ruimte dient goed bereikbaar en leeg te zijn;
  1. De sparingen moeten overeenkomen met de door SV steeldesign V.O.F. gemaakte tekening;
  1. De vloer en wanden moeten vlak en bezemschoon zijn;
  1. Elektravoorzieningen moeten toegankelijk zijn;
  1. Aanwezige elektra-, water- en/of gasleidingen moeten aangegeven zijn.
  1. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.9 dient er meerwerk te worden uitgevoerd. De kosten voor het meerwerk en de bijkomende transportkosten komen voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de consument.

ARTIKEL 2.               LEVERTIJD

 • SV steeldesign V.O.F. hanteert een levertijd van 10 kalenderweken, gerekend vanaf de accordering van de tekeningen door Opdrachtgever c.q. Consument.
  • SV steeldesign V.O.F. is gerechtigd een langere levertijd te hanteren ingeval van speciale afwerkingen en/of deuren. Hieronder verstaat SV steeldesign V.O.F. onder andere, doch niet uitsluitend, gepatineerd materiaal, glas (niet zijnde 33.1 veiligheidsglas), andere dan RAL- kleuren en elektrische sloten.
  • De levertijd van artikel 2.1. kan afwijken bij een bestelling van meerdere producten.

ARTIKEL 3.               PRIJZEN

 • De door SV steeldesign V.O.F. genoemde prijzen in offertes, overeenkomsten, e-mail en/of andere vormen van communicatie gelden steeds exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4.               BETALING

 • Betaling aan SV steeldesign V.O.F. geschiedt in termijnen. Opdrachtgever c.q. consument is 50% van de totaal overeengekomen koopsom verschuldigd na accordering van de tekeningen. Opdrachtgever c.q. consument ontvangt hiertoe een factuur van SV steeldesign V.O.F.
  • Opdrachtgever c.q. consument is de overige 50% van de totale koopsom verschuldigd na montage van het product. Opdrachtgever c.q. consument ontvangt hiertoe een factuur van SV steeldesign V.O.F.
  • SV steeldesign V.O.F. hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5.               ANNULEREN

 • Indien opdrachtgever c.q. consument de opdracht annuleert, beëindigt of herroept dient hij de kosten die SV steeldesign V.O.F. reeds heeft gemaakt te vergoeden. SV steeldesign V.O.F. zal de kosten specificeren op de factuur die opdrachtgever c.q. consument ontvangt.

ARTIKEL 6.               GARANTIE

 • SV steeldesign V.O.F. geeft 1 jaar garantie op de taatssystemen van Argenta, en op scharniersystemen en schuifsystemen, gerekend vanaf de montagedatum. En 2 jaar garantie op de taatssystem van Frits Jurgens en op scharniersystemen en schuifsystemen, gerekend vanaf de montagedatum.
  • SV steeldesign V.O.F. geeft 5 jaar garantie op glas en poedercoating, gerekend vanaf de montagedatum. Garantie op grond van deze Algemene Voorwaarden houdt een recht op reparatie in.
  • De garantie geldt alleen indien een gebrek, beschadiging of fout niet is veroorzaakt door opdrachtgever c.q. consument. SV steeldesign V.O.F. verleent geen garantie indien de onderhoudsvoorschriften van artikel 7 niet zijn gevolgd.
  • Of de garantievoorschriften correct zijn nageleefd en Opdrachtgever c.q. Consument aanspraak kan maken op de verleende garantie, staat ter vrije beoordeling van SV steeldesign V.O.F.

ARTIKEL 7.               ONDERHOUD

 • Opdrachtgever c.q. consument dient de onderhoudsvoorschriften zoals hierna bepaald te allen tijde te volgen.
  • Bij de levering van een stalen raamkozijn of -deur levert SV steeldesign V.O.F. aan Opdrachtgever c.q. consument een bijbehorend reinigingsmiddel en doekje die de poedercoating beschermt. Opdrachtgever c.q. consument dient voor het onderhoud van reinigen van het stalen raamkozijn of de -deur uitsluitend deze middelen te gebruiken.
 • Bij de levering van een kozijn levert SV steeldesign V.O.F. aan opdrachtgever c.q. consument een doek waarmee stof kan worden verwijderd. Kozijnen mogen niet met water worden gereinigd om roestvorming te voorkomen.
  • Opdrachtgever c.q. consument dient het glas van een stalen kozijn met een microvezeldoekje en glasreiniger schoon te maken. De glasreiniger dient op het doekje en nadrukkelijk niet rechtstreeks op het glas te worden aangebracht, om roestvorming te voorkomen.
  • Opdrachtgever c.q. consument kan vlekken op staal verwijderen door een speciaal door SV steeldesign V.O.F. geleverd reinigingsmiddel en bijbehorende doek te gebruiken. Andere middelen kunnen het staal aantasten.
  • Indien het reinigingsmiddel met bijbehorend doekje dient te worden vervangen dan kan er gebeld worden naar het kantoor van SV steeldesign V.O.F.

ARTIKEL 8.               AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien de uitvoering van werkzaamheden door SV steeldesign V.O.F. mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaan makingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroepsaansprakelijkheid)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SV steeldesign V.O.F. wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat SV steeldesign V.O.F. in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
  • In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling van SV steeldesign V.O.F. voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de opdrachtgever c.q. consument aan SV steeldesign V.O.F. is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld.
  • Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van SV steeldesign

V.O.F. en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 • De totale aansprakelijkheid van SV steeldesign V.O.F. voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt nooit meer dan EUR 750.000,-.
 • Opdrachtgever vrijwaart SV steeldesign V.O.F. alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door SV steeldesign V.O.F. geleverde producten.

ARTIKEL 9.               SLOTBEPALING

9.1        SV steeldesign V.O.F. is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden worden steeds op de website www.sv- steeldesign.nl gepubliceerd. SV steeldesign V.O.F. zal opdrachtgever c.q. consument op de hoogte stellen van een wijziging van de algemene voorwaarden.